Betkolor Industry s.r.o.
Poštovní 652
742 13 Studénka 3
Prodej
info@betkolor.cz
Tel: +420 608 074 330

Obchodní a dodací podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY DODÁVEK MOVITÝCH VĚCÍ (ZBOŽÍ)

společnosti Betkolor Industry s.r.o.

IČ : 271 78 196

Poštovní 652, 742 13 Studénka

 

 

I. Základní ustanovení

1. Právní vztahy mezi firmou Betkolor Industry s.r.o., (dále jen prodávající) a kupujícím dle uzavřené kupní smlouvy týkající se koupě zboží spol. Betkolor Industry s.r.o. se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen VOP).

2. VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Smluvní strany tímto zároveň vyloučily použití obchodních podmínek kupujícího.

3. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před zněním VOP.

II. Kupní cena, platební podmínky

1. Není-li dohodnuto při uzavření kupní smlouvy jinak, kupní cena zboží je dána ceníkem prodávajícího, popřípadě snížena o stanovenou slevu.

2. Kupující bere na vědomí, že ceník prodávajícího bude po dobu platnosti kupní smlouvy přiměřeně jednostranně měněn podle situace na trhu. O změně ceníku bude prodávající informovat bez zbytečného odkladu prostřednictví webové stránky www.betkolor.cz.

3. Kupní cena se stanoví na základě ceníku platného v den uzavření kupní smlouvy.

4. Cena za dopravu zboží, kterou zajišťuje prodávající, je dána jeho ceníkem. Cena za dopravu jiným dopravcem, kterého určí prodávající je dána jeho ceníkem a bude přefakturována prostřednictvím prodávajícího kupujícímu.

5. Na kupní cenu zboží bude vystavena prodávajícím prodejka, která je splatná v hotovosti, popřípadě zálohová faktura, není-li při uzavření kupní smlouvy dohodnuto jinak. Faktura je považována za uhrazenou dnem připsání fakturované částky na bankovní účet prodávajícího.

6. Smluvní pokuta z prodlení je stanovena ve výši 0,05% z neuhrazené částky po splatnosti a to za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná na základě výzvy prodávajícího kupujícímu a to do sedmi dnů ode dne doručení výzvy kupujícímu. Ujednáním o smluvní pokutě nejsou kráceny nároky prodávajícího na úhradu úroku z prodlení v zákonem stanovené výši a na náhradu případně vzniklé škody v plné výši.

7. Faktura neuhrazená do deseti dnů po splatnosti opravňuje prodávajícího k odpočtu slev poskytnutých na této faktuře.

II. Přeprava a balení

1. Pokud není dohodnuto něco jiného, nese veškeré náklady na přepravu zboží kupující. Kupující může požádat prodávajícího o provedení přepravy odebraného zboží, rovněž na náklady kupujícího. Neurčí-li kupující v takovém případě konkrétního dopravce, může jej prodávající určit.

2. Balení je účtováno za cenu vlastních nákladů. Pokud není dohodnuto při podpisu kupní smlouvy něco jiného, má kupující právo vrátit fakturované palety zpět prodávajícímu, a to pouze při dodržení podmínek stanovených prodávajícím.

3. Při zapůjčení palety se účtuje vratná záloha ve výši 220,- Kč + DPH.

Při vrácení palet bude částka vrácena a účtováno opotřebení 14% z ceny.

4. Vrací-li kupující palety prodávajícímu, je povinen uvést číslo dodacího listu a dodržet podmínky pro výkup palet dané prodávajícím.

5. Prodávající je povinen převzít vrácené palety do 3 měsíců od vydání.

IV. Dodání a převzetí zboží

1. Dodání zboží se uskutečňuje ze skladu společnosti Betkolor Industry  s.r.o., není-li v kupní smlouvě sjednáno jiné místo plnění.

2. V místě dodání zboží kupující převezme zboží proti podpisu dodacího listu (místo, čas a subjekt přebírající zboží). Převzetí zboží se rozumí okamžik, kdy kupujícímu resp. jakémukoli dopravci provádějícímu přepravu zboží pro něj, je umožněno nakládat s dodaným zbožím.

3. Pokud se prodávající s kupujícím dohodnou, pak přepravu zboží z místa dodání na místo určení (dle dispozice kupujícího) provede prodávající a to vždy na náklady kupujícího. Jinak platí, že přepravu zboží z místa dodání zboží si zajišťuje kupující sám a to na vlastní náklady.

4. Nebezpečí škody přechází na kupujícího v okamžiku, kdy kupující převezme zboží v místě dodání zboží. To platí i v případě, kdy zboží určené pro kupujícího převezme dopravce. Pokud je podle kupní smlouvy prodávající povinen provést přepravu zboží do místa určení (dle dispozice kupujícího), přechází nebezpečí škody na kupujícího po složení z nákladního vozidla prodávajícího.

5. Prodávající není povinen prověřovat osoby jednající za kupujícího, i pokud se jedná o dopravce zboží pro kupujícího. Uvedením jména řidiče a jeho podpisem s uvedením SPZ jeho vozidla na dodacím listě je splněna povinnost prodávajícího předat zboží kupujícímu.

V. Přechod vlastnického práva

Vlastnictví ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny. Až do okamžiku přechodu vlastnických práv je kupující povinen umožnit prodávajícímu na jeho výzvu bez jakéhokoliv omezení a podmínek odebrat zpět nezaplacené zboží, pokud je kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny. Kupující je povinen do doby úplného zaplacení kupní ceny nenakládat s dodaným zbožím způsobem, který by  bránil následnému převzetí zboží  prodávajícím v případě nezaplacení kupní ceny.

VI. Záruka

Záruka a odpovědnost za vady se řídí Reklamačním řádem spol. Betkolor Industry  s.r.o., který je dostupný na webových stránkách www.betkolor.cz

VII. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající ručí za použitelnost prodávaného zboží k určenému účelu dle platných norem. Poskytnutá záruka je dva roky při dodržení zásad při manipulaci, údržbě a ošetřování v běžném provozu.

IX. Závěrečná ustanovení

Spory vyplývající z právních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím budou řešeny obecnými soudy dle práva platného na území ČR.

V případě sporu mezi podnikatelskými subjekty se v souladu  s ust. § 89a z.č.  99/1963 Sb. – občanský soudní řád (o.s.ř.) v platném znění sjednává jako místně příslušný obecný soud prodávajícího, tj. spol. Betkolor Industry  s.r.o.