Betkolor Industry s.r.o.
Poštovní 652
742 13 Studénka 3
Prodej
info@betkolor.cz
Tel: +420 608 074 330

Reklamační řád

Reklamační řád, záruka a odpovědnost za vady

společnosti Betkolor Industry s.r.o.

IČ : 271 78 196

Poštovní 652, 742 13  Studénka

 

 

 1. Společnost Betkolor Industry s.r.o. (dál jen „prodávající“) se zaručuje poskytnout  kupujícímu výrobky a obchodované zboží, vyhovující v době nákupu všemi svými parametry platným normám ve smyslu deklarované třídy jakosti. 
 2. Prodávající poskytuje na skryté vady svých výrobků záruku po dobu 24 měsíců od data vystavení daňového dokladu, není-li smluvně  dohodnuto jinak. Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku 24 měsíců (výrobky a zboží společně dále jen jako „výrobky“ nebo „zboží“). Záruka se nevztahuje na zobíž II. jakosti, na zboží ve výprodeji, na zboží použití, a u zboží prodávaného za nižší cenu na vady, na které byla nižší cena ujednána. 
 3. Reklamaci lze uplatňovat pouze písemně podle zákona č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník (OZ) na adrese spol. Betkolor Industry s.r.o., Poštovní 652, 742 13  Studénka, a to na základě doložení dodacího listu nebo púčetního dokladu u prodávajícího. Při odběru zboží prodávajícího  dodaných třetí osobou, odpovídá kupujícímu za vady tato třetí osoba. Neoznámí-li kupující prodávajícímu vadu množství nebo jiné vady zjevné při převzetí zboží nejpozději do tří dnů ode dne převzatí zboží, soud kupujícímu práva z vadného plnění nepřizná. 
 4. Prodávající neodpovídá  za vady vzniklé v důsledku jiného, než prodávajícím deklarovaného účelu a způsobu použití zboží. Není-li deklarován.  tak obvyklého a přiměřeného účelu a způsobu použití zboží. Prodávající dále neodpovídá za vady vzniklé neodbornou  manipulací s výrobky, neodborným způsobem uložení, a za vady způsobené kupujícím nebo třetí osbou po přechodu nebe zpečí škody na zboží. Záruka se též nevztahuje na barevné a odstínové odchylky, které nelze při průmyslové výrobě betonových výrobků vyloučit, zvláště pak u  neucelených objednávek nebo dodávek výrobků s delší časovou prodlevou. Případné rozdíly v barevných  odstínech výrobků jsou způsoben použitím přírodních vstupních materiálů a procesem zrání výrobků a není možno se těmto rozdílům vyvarovat. Z těchto důvodů je nutno při pokládce odebírat výrobky z více palet a vrstev najednou, aby se předešlo barevnostním kontrastům v realizované  stavbě. Betonové výrobky  jsou vyráběny výlučně z přírodních materiálů, které v průběhu životnosti procházejí přirozenými změnami způsobenými povětrnostními vlivy a postupem času u nich dochází ke změnám barevnosti.. Těmto změnám nelze zabránit a nejedná se o vadu kvality. Barevnost betonových výrobků je  přirozeně ovlivněna také běžným znečištěním venkovního prostředí a působením UV záření. Vzhledem k výše  uvedeným skutečnostem, které ovlivňují vzhled betonových výrobků mohou být tyto změny příčinou odlišnosti vzhledu dodaných výrobků proti výrobkům prezentovaným na výstavních plochách spol. Betkolor Industry s.r.o. nebo výstavních stojanech umístěných u obchodních partnerů, propagačních materiálech a fotografiích. Tyto výrobky nelze považovat za předlohy či vzorky a dodané výrobky se mohou v barevných odstínech a vzhledu lišit. 
 5. Výrobky a zboží se zjevnou vadou mnesmí být zabudovány a musí ýt ponechány ve stavu zajišťujícím průkazně původ výrobků. Takové výrobky musí kupující  reklamovat před jejich instalací. Instalací zjevně vadných výrobků ztrácí kupující  práva z odpovědnosti za vady a nárok na náhradu škody. Dále je kupující povinen zajistit zboží a místo jeho použití proti poškození, či znehodnocení a vyčkat na prohlídku zboží a místa pro  použití prodávajícím nebo jím pověřeným zástupcem. Prodávající se zavazuje  provést kontrolní prohlídku bezodkladně. 
 6. Kupující  je povinen seznámit se předepsanými technologickými postupy při instalaci (pokládce) výrobků a zavazuje se tyto postupy  dodržovat nebo zajistit jejich dodržování  třetí osobu, která bude instalaci (pokládku) výrobků zajišťovat. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé nesprávným technologickým postupem při instalaci (pokládce) výrobků, který je v rozporu s platnými  normami, obecnými zásadami a doporučenými postupy spol. Betkolor Industry s.r.o. pro instalaci (pokládku) výrobků na www.betkolor.cz. Kupující uzavřením kupní smlouvy, nejpozději však převzetím zboží, potvrzuje, že se s těmito zásadami seznámil. Dále prodávající neodpovídá za neodbornou manipulaci s výrobky, za případně znečištění výrobků po jejich předání  kupujícímu a dále za vady způsobené změnami podloží. Plné zatížení dlažby je možné až po uplynutí 28 dní od data výroby, kdy  dosáhne dlažba odpovídající pevnosti. 
 7. Odpovědnost za vady a záruka se nevztahuje  na výrobky, u nichž došlo k výskytu tzv. vápenných výkvětů, které vznikají při výrobě betonových výrobků ze zvlhlého  čerstvého betonu během jeho zrání. Výrobce se tomuto nemůže  vyvarovat a proto ani příslušné normy nepovažují výskyt výkvětů za významný. Tyto výkvěty nesnižují kvalitu a užitné vlastnosti betonových výrobků a mohou časem vymizet vlivem  působení okolního prostředí a běžného provozu. Odpovědnost za vady a záruka se nevztahuje na výrobky s výskytem sirnatých výkvětů, které se mohou na výrobcích  objevit s postupem času při působení atmosférických vlivů. Sirnatý výkvět  je reakce jednotlivých složek betonového produktu na působení  jevů okolního prostředí, které výrobce nemůže ovlivnit a nemá vliv na užitné vlastnosti betonových výrobků. Tyto výkvěty mohou vymizet vlivem působení okolního prostředí a běžného provozu. Odpovědnost za vady a záruka se nevztahuje na drobné odřeniny povrchu výrobků, zejména dlažeb. V průběhu zimní ú držby povrchů musí být dodrženy  přípustné koncentrace a množství použitých chemických rozmrazovacích látek v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Jinak kupující ztrácí práva z odpovědnosti za vady a  ze záruky. 

  Na povrchu betonových výrobků se mohou čase, vyskytovat mikrotrhliny viditelné zejména  na mokrém povrchu. Jedná se o optický jev, který nemá vliv na užitné vlastnosti a deklarované parametry výrobků, nesnižuje, ani neovlivňuje životnost výrobků a nejedná se tedy o vadu kvality. 

  Dále  není vadou odlišnost způsobená otiskem prokladů vrstev výrobků na paletách jako je mirelon nebo dřevěné prokladky. 

 8. Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené nevhodným udržováním výrobků (např. posypem agresivním materiálem, posypem materiály, které obsahují látky  způsobující  zabarvení betonu, působením ropných produktů, působením agresivních chemických látek, nadměrným mechanickým namáháním apod.). 
 9. Výrobky dodávané na paletách jsou od prodávajícího zajištěny zafixováním obvyklým způsobem k paletě, aby bylo možno s výrobky manipulovat a transportovat je. Odpovědnost za vady a záruka se nevztahuje na poškození vzniklé při dopravě po přechodu nebezpečí na  zboží na kupujícího. Zboží je nutno  mít zabezpečené  proti posunu na ložné ploše vozidla (např. kurtováním). Kupující je povinen  zapsat dopravci do Dodacího listu poznámku o případném poškození přepravovaných  palet a výrobků, pořídit fofodokumentaci a ihned  informovat prodávajícího. 
 10. V případě, že kupujíc  dále prodává zboží svým zákazníkům, či dalším subjektům, zavazuje se prezentovat zboří v souladu s technickou dokumentací ke zboží obdrženou od prodávajícího (výrobce). Kupující se zavzuje seznámit zákazníky s dobou použitelnosti výrobků, s přepravními a skladovacími podmínkami, s technickou dokumentací vztahující se k výrobkům, jakož i s podmínkami plynoucími z tohoto  reklamačního řádu. 
 11. Reklamace výrobků  nedává kupujícímu právo neplnit smluvní podmínky, ke kterým se zavázal, včetně zaplacení odebraných výrobků, služeb a palet (obalů) v plné výši a včas. 
 12. Vyšší moc
  Pokud se na straně prodávajícího vyskytnou překážky z důvodu vyšší moci jako jsou například živelné pohromy, záplavy, výluky, stávky, jiné nepokoje, přerušení dodávek energií, surovin či výpadky v plnění od dodavatelů prodávajícího  nebo jiné překážky, které zabrání prodávajícímu ve splnění jeho závazků, nenese odpovědnost za škody a újmy kupujícího.

Betkolor s.r.o.